ހިޔާ މަޝްރޫއު

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދިނުން މަނާކޮށްފި

ހިޔާގެ ލިފްޓުތައް ކައިރީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި އިތުރު މާޓެއް ހުޅުވައިފި

15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިމޭނެ: އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދު މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: އެޗްޑީސީ

ތަޅުތައް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމުން ހިޔާ ފުލެޓުތަކަށް މަސްތުވާ މީހުން ވަންނަ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ: އެޗްޑީސީ

ފެން ބިލްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހިޔާގައި ހެލްޕް ޑެސްކެއް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން އެޗްޑީސީގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރެއް

ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ދީފި، ތިން މަސް ފަހުން ކުލި ނަގަން ފަށާނެ

ހިޔާގެ ފުލެޓެއް އަތުލި މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން އެހެން މީހަކަށް ފުލެޓު ނުދޭން އަމުރުކޮށްފި

« 1