ހިޔާ

ހިޔާ އަވަށު މާރުކޭޓު ގޮޅީގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު އެޗްޑީސީއަށް

ހިޔާގެ ފުލެޓެއް: އެންމެން ނިދަން ތަރުފާލުގަނޑެއް، ފާހާނާ ދޮރަކަށް ފޮތިގަނޑެއް، ހާލަތު ބަދަލުކޮށްދިނީ ލިޓަސްއިން

10

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގެ ހިޔާނާތް ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު: އިދިކޮޅު

ފޮޓޯ: ހިޔާ ކުދީންނަށް މުލިއާގޭގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ރޯދަވީއްލުމެއް

ހިޔާގެ ކުދިންނަށް މުލިއާގޭގައި ރައީސް ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި

ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުލި ނުދައްކަން ގޮވާލާ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަނީ

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ދެއްކުން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުން ކުލި ނެގުން ހުއްޓާލަން ހިޔާ ޔޫނިއަނުން ގޮވާލައިފި

1

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކުލި ނެގުން ފަސްކޮށްދޭން އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހިޔާ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހަވާލުކޮށްފި، ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭންޖެހޭ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކުލި ނެގުން ފަސްކުރުމަށް މުއިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

1

ހިޔާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

1
« 1