ހިޔާ

ހިޔާގެ ހަތަރު ޓަވަރެއްގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ ސެކިއުރެޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފި

ހިޔާ ކޯޓުޔާޑުގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތައް ނަގަން އަންގައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ހިކަނދި ފަތް ގަހާއި ރާނބާފަތް ހައްދަނީ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް ފަހު އަޑުގަދަވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން މަނާކޮށްފި

ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުގައި އެޗްޑީސީން ފުޑް ސްޓޯލުތައް ބަހައްޓަނީ

1

ހިޔާގެ ލިފްޓު ތެރޭގައި ހުރީ ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން އައި އަންހެނެއްގެ ގައިން ފޭބި ލޭ: ފުުލުހުން

1

ހިޔާގެ ދެ ޓަވަރެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް، އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފި

ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކުނި ނަގާނީ ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ވޭސްޓު ޔުނިޓުން: ވެމްކޯ

1

ހިޔާ އަވަށު މާރުކޭޓު ގޮޅީގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު އެޗްޑީސީއަށް

ހިޔާގެ ފުލެޓެއް: އެންމެން ނިދަން ތަރުފާލުގަނޑެއް، ފާހާނާ ދޮރަކަށް ފޮތިގަނޑެއް، ހާލަތު ބަދަލުކޮށްދިނީ ލިޓަސްއިން

10

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގެ ހިޔާނާތް ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު: އިދިކޮޅު

ފޮޓޯ: ހިޔާ ކުދީންނަށް މުލިއާގޭގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ރޯދަވީއްލުމެއް

« 1