Close

ހިޔާ

ހިޔާ ފްލެޓެއްގައި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

ހިޔާގެ ހަތަރު ޓަވަރެއްގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ ސެކިއުރެޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފި

ހިޔާ ކޯޓުޔާޑުގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތައް ނަގަން އަންގައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ހިކަނދި ފަތް ގަހާއި ރާނބާފަތް ހައްދަނީ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް ފަހު އަޑުގަދަވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން މަނާކޮށްފި

ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުގައި އެޗްޑީސީން ފުޑް ސްޓޯލުތައް ބަހައްޓަނީ

1

ހިޔާގެ ލިފްޓު ތެރޭގައި ހުރީ ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން އައި އަންހެނެއްގެ ގައިން ފޭބި ލޭ: ފުުލުހުން

1

ހިޔާގެ ދެ ޓަވަރެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް، އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފި

ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކުނި ނަގާނީ ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ވޭސްޓު ޔުނިޓުން: ވެމްކޯ

1

ހިޔާ އަވަށު މާރުކޭޓު ގޮޅީގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު އެޗްޑީސީއަށް

ހިޔާގެ ފުލެޓެއް: އެންމެން ނިދަން ތަރުފާލުގަނޑެއް، ފާހާނާ ދޮރަކަށް ފޮތިގަނޑެއް، ހާލަތު ބަދަލުކޮށްދިނީ ލިޓަސްއިން

10
« 1