ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ވާދޫ ކުރިއަށް، ކޮނޑޭ ފެށީ ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކުން

ޝާއްޕެގެ ހަތަރު ގޯލާއެކު ވައިކަރަދޫ ބަލިކޮށް، އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ނާވައިދުއަށް

މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ކަނޑިތީމުން ށ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ހޯރަފުށި ބަލިކޮށް، އިހަވަންދޫން އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި

ހަންޏާމީދޫ، އޮމަދޫގެ އިތުރުން ދިއްގަރާއި ނިލަންދޫ އަދި ބިލެއްދޫވެސް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވާދޫ، ގާފަރު، މަތިވެރީގެ އިތުރުން ހުރާ އަދި ބޮޑުފޮޅުދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

އަތޮޅު ގުރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ވައިކަރަދޫ، ކަނޑިތީމު އަދި އިހަވަންދޫ ފައިނަލަށް

މިލަންދޫ، ނާވައިދޫ އަދި ހޯރަފުށި އަތޮޅު ފައިނަލަށް

އިހަވަންދޫ، ވައިކަރަދޫ އަދި ކަނޑިތީމުންވެސް ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައި އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ވިލްފްގެ ހެޓްރިކާއެކު ނޭކުރެންދުއަށް މޮޅެއް، ދެވަނަ މޮޅާއެކު ފޯކައިދޫއާއި ހޯރަފުށިވެސް އުންމީދު ބޮޑުކޮށް

ލައިވް މެދުކެނޑެނީ ބަޔަކު ދޭ ސައިބާ އެޓޭކްތަކެއް ސަބަބުން: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން

1

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ އަތޮޅު ބުރުގެ މެޗުތައް ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

... 13