މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މީޑިއާގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި

އެމްއާރްއެމަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެއް: ފާރިސް

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ނެތް ޕެނަލެއްގައި ނީންނާނަން: ޝާހިދު

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އެދެވޭ ގޮތުގައި ހާސިލުކުރުމަށް އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރަށަށް ބަދަލުވާ އާއިލާތަކުގައި ތިބި އަންހެނުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން: މިނިސްޓަރު

ފޮރިން ސާވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގަވަނިން ބޯޑު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްފި

އަމާޒަކީ އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުން: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ 93 މައްސަލައެއް!

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗުކޮށްފި

1

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ރާއްޖޭގައި އަޑުއުފުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ހަދަން އުޅޭތީ އުތެމާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

4

އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދުމަށްހުރި ދަތިތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް ސާބިތު ނުވަނީކީ ނޫން، ސާބިތުކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ: އީވާ

2