މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

ދެ ޖިންސުގެ ނާޒުކު ކަމަށް އިހުތިރާމުކުރާ މީޑިއާ މާހައުލަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް

ކޮމިޝަން ތަކުގެ މެންބަރުންގެ ވަކި މިންވަރެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހަޅައިފި

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މީޑިއާގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި

އެމްއާރްއެމަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެއް: ފާރިސް

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ނެތް ޕެނަލެއްގައި ނީންނާނަން: ޝާހިދު

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އެދެވޭ ގޮތުގައި ހާސިލުކުރުމަށް އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރަށަށް ބަދަލުވާ އާއިލާތަކުގައި ތިބި އަންހެނުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން: މިނިސްޓަރު

ފޮރިން ސާވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގަވަނިން ބޯޑު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްފި

އަމާޒަކީ އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުން: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ 93 މައްސަލައެއް!

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗުކޮށްފި

1

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ރާއްޖޭގައި އަޑުއުފުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ހަދަން އުޅޭތީ އުތެމާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

4
« 1