ގދ. މަޑަވެލި

މަޑަވެލީ މަގުމަތީ އަންހެނަކު ދެމުން: ލޯބީގެ ކަންތައްގަނޑެއް؟ ރަށުމީހުން ދައްކަނީ އެހެންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް

1

މަޑަވެލީގައި ފިރިހެނަކު އަންހެނަކު ގެންދިޔައީ މަގުމަތިން ދަމައި، ތަޅައި އަނިޔާކުރަމުން!

އެއް ދުވަހުން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސް ކިރުވައި ޓީއެސްލައިނަށް ރެކޯޑެއް

ވާދުއާއި ދުވާފަރު އަތޮޅު ފައިނަލަށް، ކިނބިދުއާއި އޮމަދޫ އަދި ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ސެމީއަށް

މަޑަވެލި-ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭގެ ބްރިޖް މަގު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

1

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަޑަވެލި-ހޯނޑެއްދޫ އާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފޮޓޯ: ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދަ އަރައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް!

ތިމަރަފުށްޓާއި މަޑަވެލި ފެނު އަޑީގައި: ދުވަހަކުވެސް މިވަރެއް ނުވޭ!

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަނެއްކާވެސް ކަނޑާލައިފި

ދެކުނަށް އެރި އުދައިގައި 18 ރަށެއްގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ލޮނު ވަދެ ގެއްލުންވި: އެންޑީއެމްއޭ

« 1