ގދ. މަޑަވެލި

އޮމަދޫ އަތޮޅު ފައިނަލަށް، މޮޅަކާއެކު ކަނޑުހުޅުދޫ އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

މުލަށް ފައިނަލަށް، ގަމާއި އިސްދުއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ވާދޫ، ގާފަރު، މަތިވެރީގެ އިތުރުން ހުރާ އަދި ބޮޑުފޮޅުދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

ތިން ހަފުތާ ފަހުން ކުޑަހުވަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް، 27 ރަށެއް މޮނީޓަރިންގައި

2

ގދ މަޑަވެލި - ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު ނުކުމެ މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒުވޭއިން ކޯރު ކަނޑައި ދަތުރުނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ނެގުމަށް އެދި ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް

ދޯނީގައި ރޯވެ ފިހުނު މީހަކު ފަރުވާއަށް ތިނަދުއަށް ގެންގޮސްފި

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަޑަވެއްޔަށް ދިޔަ ބައެއްގެ ތެރެއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. މަޑަވެލި އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

މަޑަވެލި ފަޅުތެރޭ އޮތް މަސް ދޯންޏެއް 24 ފަޅުވެރިންނާ އެކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

އެންމެ ބޮޑު ހާސްކަމެއްގައި ހޯނޑެއްދޫ، ގުޅިފައިވާ މަޑަވެލީ ރައްޔިތުން ދައްކައިދެނީ އެކުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

2
« 1