ގދ. މަޑަވެލި

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ނެގުމަށް އެދި ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް

ދޯނީގައި ރޯވެ ފިހުނު މީހަކު ފަރުވާއަށް ތިނަދުއަށް ގެންގޮސްފި

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަޑަވެއްޔަށް ދިޔަ ބައެއްގެ ތެރެއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. މަޑަވެލި އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

މަޑަވެލި ފަޅުތެރޭ އޮތް މަސް ދޯންޏެއް 24 ފަޅުވެރިންނާ އެކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

އެންމެ ބޮޑު ހާސްކަމެއްގައި ހޯނޑެއްދޫ، ގުޅިފައިވާ މަޑަވެލީ ރައްޔިތުން ދައްކައިދެނީ އެކުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

2

މަޑަވެލި، ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަލުން ފަރުމާކޮށް، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

1

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން 20 ރަށެއްގައި 48 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މަޑަވެލި ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި

މަޑަވެލިން ގެއްލުނު ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މަޑަވެލިން މަސް ހިފަން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހަތަރު ކޯޒްވޭ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ ހަދަން ހަވާލު ކޮށްފި