ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް

ދިވެހި ތާރީޚު: ގަމުގެ އެއަރޕޯޓަށް 80 އަހަރެއް ނުވެއެވެ.

6

މޯލްޑިވިއަންއަށް އަލަށް ގެނައި އޭޓީއާރު ބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ފްލައި ދުބާއީގައި އައްޑޫން ދުބާއީއަށްދާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް!

އަތޮޅުތަކުގެ އެއާޕޯޓުތަކަށް ޖައްސާ ބޭރުގެ އެއާލައިންތަކުން ޕެސެންޖާ ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލަން ބިލެއް

ބޮމެއް އޮތް ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އައްޑޫ އެއާޕޯޓުގައި އިންޒާރުދިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަން އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޕްރީ ކޮލިފިކޭޝަން މަރުހަލާ ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި 120 އެނދުގެ ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

ގަން އެއާޕޯޓް އެއްކޮށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ މިމަހުގެ 8ގައި މޯލްޑިވިއަންގެ އެއާބަސްގެ ދަތުރެއް އައްޑުއަށް

ގަން އެއާޕޯޓް ވާނީ ރީޖަނަލް ހަބަކަށް: އިންޑިއާ

1

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1
« 1