ކާބޯތަކެތި

ބަތްޕެން: ދިވެހީންގެ ދެގޮތެއްނުވާ ރޯދަމަހުގެ އެކުވެރިޔާ

ގޯމޭ ފައިންޑައިން: ފައިންޑައިނިން އަށް އެއްވަނަ، ރޯދަ ވީއްލަންވެސް މިވަރެއް ނެތް

ވޭސްޓަޖެން ސްޕައިސަސް އެންޑް ސޯސަސް ބީވީ ބުރޭންޑުގެ ހާބްސް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ބައިވެރިޔާ ނުރުހުނީ؟ ނުވަތަ ރުޅިމޫނު ހެދީ؟ ހައްލަކީ ސޮރީއަކާއި އެކު ޗޮކްލެޓެއް!

ދިއްގަރު އާރިފާ: ރިހާކުރު ހޭނުމުގައި ބައިގަރުނު، ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި އަދިވެސް އެ މަަސައްކަތުގައި!

1

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ 03 ބާޒަރު އަގުތައް

ރޯދަ 02 ބާޒާރު އަގުތައް: ކުރުނބާގެ އަގު ބޮޑު، ލުނބޯގެ އަގު އަދިވެސް 100 އިން މަތީގައި

ރޯދަޔަށް 3 ދުވަސް: ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 100 އިން މައްޗަށް، ދިވެހި މިރުސް 500 އިިން މައްޗަށް!

ފުވައްމުލަކު ކަދުރު ރުކެއްގައި ކަދުރުއަޅައި ބަރުވެފައި، އޮށެއް ނެތް، ކަދުރު ރަހައާއި ފޮނިމިން ރަނގަޅު

އަލުތްވަކަށް ނުވި އެންމެ ބޮޑު "އަލުވީގެ" ބަރުދަނުގައި 7.8 ކިލޯ

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާލޭގެ ދެކޮޅުގައި ވަގުތީ ދެ މާރުކޭޓު، ގޮޅިއަށް އެދުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްޓާސް ބްރޭންޑުގެ ކުދި ފިޔާ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމާއި ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

« 1