ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންފި

ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްއަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވައިފި

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ފަސްޓް ލޭޑީ

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވައިފި

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން ފައްޓަވައިފި

ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރާމީހުން އިތުރުވާކަން މިހާރު އިހުސާސްވޭ

މޮރިޝަސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އައިއޯއައިޖީ ގެ ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

1
« 1