އީވާ އަބްދުﷲ

50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އަހުމަދު އީސަ، އިލިޔާސްގެ ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މެންބަރުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ނާންނަގޮތް ހަދަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ނަޝީދު ވަކި ކުރުމުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ނަޝީދު ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި ގަރާރު މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށްވެސް އެޖެންޑާކޮށްފި

ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރު ރިޔާސަތަށް ބޭރެއް ނުކުރެވޭނެ: މަޖިލިސް އިދާރާ

އީވާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެމްޑީޕީ 1 ޑިމޮކްރެޓްސް 0

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކީ ލިބުނު ކާމިޔާބެއް: އެމްޑީޕީ

ނަޝީދު ވަކިކުރުން: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނަން: ފަނޑިޔާރު

މަޖިލީހުން، އީވާއަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަ އޮތަސް ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ

« 1