ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު އީޔޫއިން ރާއްޖޭގައި ބިޒްނަސް ރައުންޓޭބަލް އެއް ބާއްވަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް 43 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

އީޔޫގެ ހައި ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އީޔޫގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އިސްވެރިޔާ މާދަމާ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ

އެކި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

މުސޫމީ ބަދަލުތަކާއި، ތިމާވެއްޓާއި، ޓެރަރިޒަމާއި، ސެކިއުރިޓީ ރިފޯމާބެހޭގޮތުން، އީޔޫ އާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އީޔޫ ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ނެރުމަށް ލުއިތަކެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އީޔޫ އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައިފި

1

އީޔޫ އިން ރާއްޖެއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 5 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދެނީ

« 1