ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

އީޔޫގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އިސްވެރިޔާ މާދަމާ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ

އެކި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

މުސޫމީ ބަދަލުތަކާއި، ތިމާވެއްޓާއި، ޓެރަރިޒަމާއި، ސެކިއުރިޓީ ރިފޯމާބެހޭގޮތުން، އީޔޫ އާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އީޔޫ ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ނެރުމަށް ލުއިތަކެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އީޔޫ އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައިފި

1

އީޔޫ އިން ރާއްޖެއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 5 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދެނީ

ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މާލެއަށް

އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވާން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ

1

އީޔޫއިން ވަކިވުމާއި ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ވަޒީރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރާ ގާނޫނެއް އީޔޫއިން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް އީޔޫއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

« 1