ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

ގެސްޓްހައުސް ތަކާއި ސަފާރީތަކަށް ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ތާލިބާންގެ ވެރިކަން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ބުނެފި

ފައިޒާ ވެކްސިން 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އީޔޫއިން ދީފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އދ. އާއި އީޔޫއިންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ރައްކާތެރި، ބައްޔާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރޭ: އީޔޫ

އެމްއޭއޭސީ ގައި ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ޗައިނާގެ ވީގޫރު މުސްލިމުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތުން އީޔޫން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންތަކަކަށް ދަތިކުރަނީ

ޔޫކޭއަށް އެތެރެ ކުރާ ދިވެހި މަހުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަކޮށްފި

އީޔޫ އިން އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ބޭނުންކުުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

ކޮވިޑުން އަރައިގަންނަން އީޔޫ އާއި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

އީޔޫ އިން މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ 160 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަނީ

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަަކަށް އެތެރެކުރާ ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ މައާފުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

« 1