ޔޫރަޕް

ދިވެހީންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރަން ފެށޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް

އުރީދޫން ސަބްމެރިން ކޭބަލަކުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅައިލަނީ

އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ފެތުރެނީ

އާކްޓިކް ކަނޑު ގަނޑުވެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތަކެއް ތާށިވެއްޖެ

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕުގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަނީ

ޔޫރަޕުގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ރަޝިޔާ އާއި އިރުމަތީ ޔޫރަޕުގެ އިތުރު އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ރައްކާތެރި، ބައްޔާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރޭ: އީޔޫ

ރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބާވަތްތައްކަން ދައްކުވައިދިނުމަށް ލޭބަލް ޖަހައިގެން ޔޫރަޕްގެ މާކެޓުތަކުގައި ވިއްކަނީ

އީޔޫ އިން އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ބޭނުންކުުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

އީޔޫ އިން މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ 160 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަނީ

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަަކަށް އެތެރެކުރާ ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ މައާފުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

« 1