Close

ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ އެވޯޑެއް ޑރ. ޝަހީމަށް

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދީ ރައްކާތެރިކަން ދިނީ އެމްޑީޕީން: ޑރ. ޝަހީމް

ޕީޕީއެމުން ހޯދި ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަހީމް

ހާފިޒުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގައި ދަރަޖަ ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޭއިންސާފެއް: ޑރ. ޝަހީމް

1

ރައީސް މައުމޫނަކީ ޝަރީއަތުގެ ކުރިމަތީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ބޭފުޅެއް: ދިޔާނާ

މި ގައުމުގެ ތެރެއަށް އަތް ބާނަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އެބަތިބި، ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ އެކަން ނުވުމުން: ޝަހީމް

އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި އުޅެން ފުރުސަތު ދޭނަމަ އެދެވެނީ އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ދައުވަތު: ޝަހީމް

ޑރ. ޝަހީމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުން ގިނަ އިލްމުވެރިން އިދިކޮޅާ ގުޅޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ޕީޕީއެމާ ގުޅުނީ ވަކި މަގާމެއް ބޭނުން ވެގެންނެއް ނޫން، ބޭނުންވަނީ މެންބަރުންނާއެކު ދެމިހުންނަން: ޝަހީމް

ޑރ. ޝަހީމަށްވެސް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރުކަން

މަރުކޮމިޝަނަށް ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ކަމަކީ ހުސްނުއްސުއޫދަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ހޯދައިދިނުން: ޑރ. ޝަހީމް

ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދު ކުރުމާ މެދު ރާއްޖޭގެ ދީނީ ފަތުވާ ބަދަލު ނުވާތީ ހައިރާންވޭ: ޝަހީމް

« 1