ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގައި ފުލުހުން ފެއިލް ވެއްޖެތޯ ބަލަން ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ހަދަން ޖެހޭނެ: ސީޕީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި: ސީޕީ ހަމީދު

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލަން ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި 450 ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވޭ: ސީޕީ ހަމީދު

އައްޑޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮަޅަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަނީ

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 93 ކޭސް ފެނިފައިވޭ: ސީޕީ ހަމީދު

ވަން ފޮޓޯ: 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ސޯލިހު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހާއްސަ ބޯޑެއް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކުރުމަށް ލަފާދޭނީ އެބޯޑުން

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ރޯލެއް ސިފައިންގެ އަތްމައްޗަށް ދުލެއް ނުކޮށްލެވޭނެ: ކޮމިޝަނަރު

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމަކީ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުވާތީ، ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރެ، މީހަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

ރައީސް ސޯލިހު ހަނުހުންނަވަނީ ފުލުހުން ސައިޒުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ: އާދަމް ޝަރީފް

5.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1