ކަނޑު މަތީ

"އަލަމާ 5" ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ހޯދަން 2,720 މޭލު ބަލައިފި، އަދިވެސް ނުފެނޭ

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

1

މުރަކަ އާއި މިޔަރުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ފިހާރަތަކުގައި އަދިވެސް ވިއްކާ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ތޫފާން "ބުރެވި" މިރޭ ލަންކާއަށް އަރާނެ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ 45 މޭލަށް ވައިޖެހޭނެ

ބްލެކްއައުޓްވުން: ފީނާމީހުން މިކަމަށް ވިސްނާ!

2

ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ލޯންޗެއްގެ ކަނޑުތެރެޔަށް ގެއްލިފައިވާތީ، ދަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޯޓަކުން މޫދަށް ވެއްޓުނު ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ނިދާފައި އޮވެގެން ހުވަފެން ބަލަމުންދާ ބޯވައެއްގެ ކުލަ ބަދަލުވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުޅުނު ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން ލާޒިމްކުރަން ޖެހޭ، އެކަމާ މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

މަރުވި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންނަކީ ބޮޑު ޓީޗަރުގެ ދެމަފިރިންނާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާފަ ދަރިފުޅު

« 1