މުނިފޫހިފިލުވުން

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، ފަރުހާން އަޚްތަރު އަދި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސެންޓު އިޝްތިހާރަކަށް ފާޑުކިޔައިފި

ތޭރަވާއާއި ކުޑައިއްބެ، ސަމާ އަދި ލަމް ވެސް ބޮޑު އީދު ޝޯއަށް ދ. މާއެނބޫދޫއަށް

ޔޯމާ: ޔޫތު އޮން ދަ މޫވް: ޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ފޯކަސްއެއް

ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިފަހަރު ބޮޑުއީދަށް ދާންވީ ދ. މާއެނބޫދޫއަށް: ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ މިޔުޒިކާއި އިތުރު އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް!

2

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭކޭ މަރުވެއްޖެ

ބައްޕައާއެކު އޮތް ގާތްގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަންޖޭދަތުގެ ޖަޒްބާތީ ވާހަކަތަކެއް

ކުރުވާހަކަ: ކަންދު

3

ކަންގްނާގެ "ދާކަދް"އަށް ސުންއޯޑިއަންސެއް އޮތުމުން، ތިއޭޓާރުތަކުން ފިލްމު ނަގަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމު ސަމުންދަރް ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މަރުވެއްޖެ

ބޫލްބުލައްޔާ 2: ތިއޭޓަރުތަކަށް އައުމާއެކު، މުޅިފިލްމު އެކީ ލީކުވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މޫނުމަތިން ޒަހަމްތަކެއް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް، ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

4 ...