މުނިފޫހިފިލުވުން

ސުޝާންތުގެ ހަނދާނުގައި 550 އާއިލާއަށް ކާންދޭން ބޫމީ ނިންމައިފި

ސަޅަކް 2 އޮންލައިންކޮށް ރިލީޒް ކުރަނީ

ނައިޖީރިއާގެ "އިކޮރޮޑު ބޯއިސް"ގެ ވީޑިއޯ މަޝްހޫރު ވެ ހޮލީވުޑަށް

ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބީ އަދި ނާކާމިޔާބީ ބަލައިގަންނަނީ އެއްވަރަކަށް: ފަރުހާން އަޚްތަރު

އަންކިތާ ހުރީ ސުޝާންތުއަށް ޓަކައި ކެރިއަރ ދޫކޮށްލަންވެސް ތައްޔާރަށް

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލީ "ސެކްޝުއަލައިޒްޑް"މީހަކަށް ހަދާތީ: ރިޔާ ސެން

ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ވެސް އިންސްޓަގްރާމުގައި ކޮމެންޓް ކުރެވޭ ވަރު ލިމިޓް ކޮށްފި

ހުދުބަލި: މީހުންގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައިން ނިއުމާ ހޯދީ އިތުރު ހިތްވަރެއް

ސުޝާންތު ކުޅުނު ފަހު ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި ނުދައްކާތީ އެތައް ބަޔަކު މާޔޫސްވެފައި

ޝާހްރުކްހާނު ބޮލީވުޑްގައި 28 އަހަރު

ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކޭ ގެ ބަޖާޖު ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ ކަރަން ޕަޓޭލް

މަޝްހޫރު ތަރިޔަކާ ގުޅުމެއް ނެތުމުން އެކްޓަރަކަށް ވެވޭނެ ކަމަކަށް ހީއެއް ނުކުރަން: ސިދާތު

2 ...