މުނިފޫހިފިލުވުން

އިންޑިއާގެ ފިލްމު އުފައްދާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން "ކޮރޯނާ" ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކިޔު ހަދައިފި

އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތާމެދު ސައިފް އަދި ދަރިފުޅު ސާރާގެ ވިސްނުން ތަފާތު

އުރްވަޝީ ރާއްޖެއިން ސްކޫބާ ޑައިވިން ހަދައިފި

ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ޝޫޓިންތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ފިލްމު ބަދާއީ ހޯގެ ދެވަނަ ބައެއް އުފައްދަނީ، މިފަހަރު ކިޔަނީ ބަދާއީ ދޯ

ދައްތަ ކަރިސްމާ އާއެކު ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ: ކަރީނާ

ރަޝްމީ ރޮކެޓަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތާޕްސީ ދެގަޑިއިރުގެ ސްޓެމިނާ ޓްރެއިނިން ދަނީ ނަގަމުން: ޑައިރެކްޓަރު

ރިލީސްކުރުމުގެ ކުރިން ބާގީ ތިނެއް ލީކު ކޮށްލައިފި

އިސްތިހާރު ކުޅުމަށް ސަލްމާން ދުވާލަކަށް ހަތް ކްރޯޑް ރުޕީސް ނަގާ؟

"ތަލައިވީ" އަށް ބަރުވުމަށްފަހު ފިލްމު "ދާކަޑް"އަށް ކަންގްނާ 20 ކިލޯ ދެމަސްތެރޭ ލުއިކޮށްލަނީ

ސޫރްޔަވަންޝީއަށްފަހު ކެޓްރީނާގެ ފޭނަކަށް ވެވިއްޖެ: އަކްޝޭ

ރިތިކްގެ "ޓަވަލް ލުކް" ގެ ކްރެޑިޓް ރަންވީރަށް

2
2 ...