މުނިފޫހިފިލުވުން

ޝަރުމީލާއަކީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހެއްތަ؟ ނޫނީ އެއީ ފިޓްފާޒިލްގެ ފޭކް އައިޑީއެއްތަ؟

2

ކަރީނާ އާލިއާ އަދި ކަރަން އިންސްޓަގްރާމުގައި ކޮމެންޓް ކުރެވޭ ވަރު ލިމިޓްކޮށްފި

އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރިވި ސަބަބު ހިއްސާކޮށްފި

1

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ބުނެ ޖަސްޓިންގެ ބޮލުގައި އެޅުވި ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފި

ލިބެމުންދާ ނަފްރަތަށް ކެތްނުކުރެވިގެން މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިން މީސްމީޑިއާއާއި ދުރަށް!

ޝުޝާންތުގެ މަރު: ލޯބިވެރިޔާ ރިއާއަށް ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ލޮކްޑައުންގައި ތިބެގެން މީރާއާއި އެކުވެރިން އެކުގައި ހެދި ފުރަތަމަ ކަވާއިން ހާއްސަ މެސެޖެއް

ކެންޑަލް އެންޑް ކައިލީ ކަލެކްޝަން މިމަހު 26 ގައި ލޯންޗް ކުރަނީ

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ޓުވިޓާ އިން އާލިއާ އާއި ވަރުން އަންފޮލޯކޮށްފި

ސަލްމާންގެ ޗެރިޓީ ފައުންޑޭޝަން އަކީ މަނީ ލޯންޑާ ކުރާ ހަބެއް: އަބިނަވް

ޝުޝާންތުއަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެއް، އޭނާގެ މިލްކުގައި 3 ކުންފުނި އެބައޮތް

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ރިހާނާ ފައުންޑޭޝަނުން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު

3 ...