ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން

ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ޖޫން މަހު ލޯންޗުކުރަނީ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑު ވޭރިއަންޓް ދެނެގަންނަ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ އޮމިކްރޮން އާއިލާއިން އުފެދިގެން އައިސްފައިވާ އެކްސް އީ ވޭރިއަންޓާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

'ނިއޯކޮވް'' ވައިރަސް އަކީ ކޮބާ؟ ނުރައްކާ އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ޝާހިދު ފެއްޓެވި ކެމްޕޭނަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ވެރިޔާ ތާއީދުކުރައްވައިފި

އޮމިކްރޯން ފެތުރޭ ހަލުވިމިނަށް ބަލާއިރު އާވޭރިއެންޓެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް މަތިވަމުންދާތީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޫސްޓާ ޑޯޒްގެ ސަބަބުން އޮމިކްރޯން އިން ދިފާއުކޮށްދޭ މިންވަރު %75 އަށް އިތުރުކޮށްދޭ: ދިރާސާ

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ގެ ނުރައްކާ ކުޑަ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ކުރުން އެންމެ ފަހަށް ބޭއްވުން ބުއްދިވެރި: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އޮމިކްރޯން: އިންޑިއާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ އަދި ލަންކާއިން ވެސް ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ހާއްސަ ވެކްސިނެއް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ލިބިދާނެ ކަމަށް މޮޑާނާ އިން ބުނެފި

« 1 ...