ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ޗައިނާއަށް ދިޔަ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޓީމުގެ ހޯދުންތައް އެމެރިކާއިން ގަބޫލެއް ނުކުރި!

އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިނަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ހުއްދަދީފި

ވެކްސިނާ އެކު އުފާވެރިކަން: ދުނިޔެއިން ކޮވިޑު ކޭސްތަކާއި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުން އަދަދު މަދުވާތާ 3 ހަފުތާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނީ ވޫހާންގެ ލެބުން ލީކުވެގެން ކަމަށް ވުން ވަރަށް ނާދިރު: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ރުހެންޏާ ޖަހަންވީއެވެ.

ކޮވިޑް ވައިރަސް ހޯދި ވުހާންގެ ލެބަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޓީމު ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ދޭ ވެކްސިން ވެސް މިމަހު މެދެއްހާ ހިސާބުގައި އަންނާނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

1

އެސްޓްރަޒެކެނާ ވެކްސިންގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އެޕްރޫވްޑް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް: ޑރ. ނަޒްލާ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތަހުގީގު ޓީމު ޗައިނާ އަށް އެތެރެވެއްޖެ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތަހުގީގު ޓީމު ޗައިނާއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވައިފި

ކޮވިޑުން އަރައިގަންނަން އީޔޫ އާއި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

އެމެރިކާގެ ކޮންމެ 1000 މީހަކުން އެކަކު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

« 1 ...