ތިލަމާލެ ބުރިޖު

ވަން ފޮޓޯ: ބުރިޖު ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލޭ ފަރުމަތީ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

2

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްލެޓްފޯމް ނެގޭނެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ ސްޕީޑަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ!

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމަކީ ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

ބްރިޖުގެ ޕްލެޓްފޯމު ފަރަށް އެރި މައްސަލަ އީޕީއޭއިން ބަލަނީ

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ޕްލެޓުފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރިޔަސް ފެރީ ދަތުރުތައް އޮންނާނެ: އެމްޓީސީސީ

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށާތީ މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރުން މަނާ!

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަވަސްކުރަން އެފްކޮންސްއަށް 185 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އެސީސީއަށް

1

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރައްދު ރައީސް ޔާމީނަށް: ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހިލޭ ނޭޅުއްވީ ކީއްވެތޯ؟

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ އަކަ މީޓަރަކަށް 6،325 ޑޮލަރު، ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ އަކަ މީޓަރަކަށް ޖެހެނީ 3،800 ޑޮލަރު!

« 1