ތިލަމާލެ ބުރިޖު

އެފްކޮންސްގެ ސާވޭ ނިންމައި ރިޕޯޓު ހަވާލުކޮށްފި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ގާނޫނީ މަރުހަލާ

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރި މައްސަލައިގައި އެފްކޮންސްއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަސް ނުޖެހޭނެ: އީޕީއޭ

އެފްކޮންސްގެ ސާވޭ ރިޕޯޓު ބަލައެއް ނުގަންނާން: އީޕީއޭ

1

އީޕީއޭގެ ރިޕޯޓު ބަލައިނުގަނެ، އެފްކޮންސް އިން އަމިއްލައަށް ސާވޭ ކުރަނީ

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރި މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވީތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ތަފާތު ނުކުރާނަން: ސަރުކާރު

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލެ ފަރުގައި ފުން ވަޅުގަނޑުތަކެއް

ޕްލެޓްފޯމުން ވިލިމާލެ ފަަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަން ފަށައިފި

ޕްލެޓްފޯމުން ފަރަށް އެޅުނު ތަކެތި ނަގައިފިން: އެފްކޮންސް

ތިލަމާލެ ބުރިޖު ޕްލެޓްފޯމުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބެލުމަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސާވޭ ފަށަނީ

ޕްލެޓްފޯމް ފުންކޮށްފި، ދަގަނޑުތައް ނަގައި ސާފުކުރުމަށްފަހު ސާވޭ ފަށާނަން: އީޕީއޭ

ބުނި ތާރީހަށް ޕްލެޓްފޯމް ނުނެގުނީ މޫސުން ގޯސްވެގެން: އެފްކޮންސް

ވަން ފޮޓޯ: ބުރިޖު ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލޭ ފަރުމަތީ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

2
« 1