ޓައިވާން

ލިތުއޭނިއާގައި ޗައިނާއިން އުފައްދާ ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

އިންޓަނެޓް ފްރީޑަމް ލިސްޓުގެ ފުލުގައި މިއަހަރުވެސް ޗައިނާ، އޭޝިއާގެ އެއްވަނައަށް ޓައިވާން

ޗައިނާ-ޓައިވާންގެ މައްސަލަ: ޖަޕާނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކަށް ދިވެހި ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

ޓައިވާނުގައި ރޭލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަމިއްލައަށް ދިފާއުވުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓައިވާނަށް އެހީތެރިވާނަން: އެމެރިކާ

ލިތުއޭނިއާ އިން ޓައިވާނުގައި ވިޔަފާރި ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް ހުޅުވަން ނިންމުމުން ޗައިނާ ރަތަށް

ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ކްލާސްޓާއަކާ ގުޅިގެން 5000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީނަށް

250 ދުވަސް ފަހުން ޓައިވާނުން ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޓެޑް ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނިއްޖެ

ޓައިވާނުގައި މީހަކު އަށް ސިކުންތަށް ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން 3500 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

290 ފަހަރު ސައިބޯނި ބޮތްކެއް ބައުންސް ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުފޮތުން ޖާގަހޯދައިފި

އެމެރިކާއިން ޓައިވާނަށް 1.8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަނީ

« 1