ސުޕްރީމް ކޯޓް

ސިޔާސީ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ޔާމީންގެ އަމުރަށް: ރިޔާޒް

އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރެ ނެރެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު މޭސްތިރިއަކީ މައުމޫން: ރައީސް ޔާމީން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަލުން ބަލަން އެންގި، ޑްރަގް ޓްރެފިކިންއާ ގުޅޭ އަފްޒާމްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަން އެންގި އައްމަޓީގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދަން ހައިކޯޓުގައި އެޖެންޑާކޮށްފި

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ކުރި އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލެއް ނުކުރި

އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ވަގުތުން ފެށިގެން ކަަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

އައްމަޓީގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ގާނޫނާ ހިލާފަަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

އިސްތިއުނާފު ލަސްވުމުން ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި، ޑްރަގް ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ބުނާ މީހާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ދައުލަތުގެ ވެރިން އައްމަޓީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން މަނާކޮށްފި

އައްމަޓީއަކީ ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ވާހަކަދައްކާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ކުޑަކުއްޖާގެ މަރު: ދައުވާލިބޭ ކުއްޖާ ޖަލަށް ބަދަލުނުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

އައްމަޓީގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޕީޖީ ޝަމީމް

« 1 ...