ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޕެސްޓުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ފެނަކައަށް 17.8 މިލިއަން ދޭން ޝަރޫއަށް އެންގީ ރަނގަޅަށް، އެއަށް ޑިރެކްޓަރުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

އަހުސަންގެ މަރު: ޝަހުމަށް ކުރި މަރުގެ ހުކުމްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

އެރިޔަދޫ ރިސޯޓު ވިއްކާލަން އެސްބީއައި އިން ކުރި އިއުލާނަށް އަމަލު ނުކުރަން އަމުރުކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފިނޭ ޕަވާހައުސް މައްސަލަ: ފެނަކައިން 2.5 މިލިޔަން ނަގައިދޭން އެދުނު މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ފަހަކަށް މަދުކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 87 އަށްވުރެ އިތުރުނުކުރަން އިސްލާހެއް

ނަޝީދަށް ލިބުނު ކަމަށްބުނާ ފޮޓޯތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޕީޖީ އަދި ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް

ޝައްފާންގެ މަރު: ހަތަރު ގާތިލުންގެ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަންނަން އަންގައިފި

ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި މައްސަލަ: ހަމަލާދިނީ ސެލްފް ޑިފެންސްއަށް ކަމަށް ބުނާއިރު، ވަޅި ހެރީ ފަހަތުން ބުރަކައްޓަށް

1
« 1 ...