ސުޕްރީމް ކޯޓް

ވާނުވާގައި 300 މީހުން އެބަ ތިބި، އެމީހުންގެ ބަންދު ރިވިއުކުރާނެ ޖާގައެއް ކޯޓުތަކުގައި ނެތް: ޕީޖީ އޮފީސް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަމުރަށް ޓިނު ނަގައިގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ޑރ. ދީދީ

ކޯޓުތަކުން މިހާރު ހުކުމެއް ނުވިއްކޭނެ، ވިއްކައިފިނަމަ ހޯދައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ނެރުނު ތިން ސާކިއުލާއެއް އެ ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ޝަހީބު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ޝަހީބު ބަންދުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކުގެ މުދާ ބަލަަހައްޓަން ހަވާލުކުރި، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

1

ދައުލަތާއެކު ޒިޔަތު އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި، 32 ދައުވާއަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: މީކާއިލް ގޮވައިގެން މަލީހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މެންބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައެއް ނުދިން

ދައުލަތުން ދީބާޖާއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ މައްސަލަ ހުކުމާ ހިސާބަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ކަމެއްކުރެވޭނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތަކަށް ނިމުނީމަ: ރައީސް

« 1 ...