ސުޕްރީމް ކޯޓް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފާގެ ރޫހާ ހިލާފަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: އިދިކޮޅު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކީ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލުގެނައުން މަނާ ހާލަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައާ ގުޅިގެން މިރޭ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެެއް ބާއްވަނީ

ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ލަފާދީފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފަޔަށް އެދި ފޮނުވައިފިން، ލަފާ ލިބެންދެން މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާ ކުރިޔަށްދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ހައްލު އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި: ޑރ. ދީދީ

ކައުންސެލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލުމުގެ މައްސަލައިގައި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: ފާއިޒް

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ހަމަވާން ހަފުތާއެއް، ފަހު ވަގުތު މަޖިލިސް ރައީސްގެ ވިސްނުން ސުޕްރީމް ކޯޓާ ދިމާއަށް؟

5

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ އިހުތިޔާރުގައި އޮތްކަމެއް: ފާއިޒު

ކޮވިޑުގެ ޕެންޑެމިކެއް ގައުމުގައި ނެތް ކަމަށްބުނެ، ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލަން ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަން ފަށައިފި

« 1 ...