ސުޕްރީމް ކޯޓް

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމްކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސީއެސްސީން މިހާރު ބޭނުންވަނީ މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން

ސުޕްރީމް ކޯޓް ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެ

ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ނަޒީމްގެ ކެނޑިޑެންސީ ގަބޫލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓްގެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު އަމީރުގެ ގޮވައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ކުރި އަމުރު ސީއެސްސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ މީހުންގެ އަދަބު ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަން ލާޒިމުކުރާތީ: ޕީޖީ

ފަރިއްކޮޅުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި މަހާޒް އިޖާބަ ދެއްވާފައި ނުވޭ: ޖޭއެސްސީ

ކާ އެއްޗެހި ގެނައީ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި، ފައިސާ ދެއްކި ސްލިޕް ވެސް އެބައޮތް: ފަނޑިޔާރު މަހާޒް

ހަސްމެއްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާއެއް ބަލައިގެން ކަމަށް ބުނެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒްއާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ޖޭއެސްސީއަށް

ހަވީރު ނޫހުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ބުނާ ބަހަކުން ޒިނޭގެ ތުހުމަތު ދޭހަވާނަމަ ގަޒުފު ސާބިތުވާނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

« 1 ...