ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި ޗެކު ނަންބަރު ދިމާނުވާތީ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަނީ

ޝުހާދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ތީމުގޭގެ މަރާމާތަށް!

ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުމުން އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދިން ކުޑަމުރައިދޫގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލު ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޓަގު ބޯޓެއްގެ މައްސަލައިގައި އެމްޕީއެލުން 138 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ނެރުނު އާންމު ސިޓީ ބާތިލުކޮށްފި

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަކާ ގާތަށް

މަޖިލިސް ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް 6.9 މިލިއަން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅަށް 5.4 މިލިއަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަަޑުއެހުމެއް އަންނަ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި

ދީނުގެ ހުކުމްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގައި ސަމާލުވާން މައުމޫން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

« 1 ...