Close

ސުޕްރީމް ކޯޓް

އާދަމް ހަލީމްގެ މަރު: ވަޅި ހެރީ ދައްތަ އާއި މާމަ ފޮޅާލާފައި ގޮސް ކަމަށް ސަމާހު ވަނީ އިއުތިރާފްވެފައި!

ހުކުމާއެކު ޖަމީލް: "މިއީތޯ އިންސާފަކީ؟"

ފަސް މިލިއަން ދައްކަން މީރާއިން ނާންގާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔާމީން ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް!

ޔާމީނުގެ ކެންޑިޑެސީ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ ހެނދުނު 9:30ގައި

ޑރ. ވަހީދުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ޕްލޭން ބީ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓެއް، މުއިއްޒަކީ ޕްލޭން ސީ: ޝިޔާމް

އިސްތިއުނާފު ނުނިމެނީ އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައަކުން ނޫން، ޖޫރިމާނާ ނުދައްކާކަށް ނޫޅެން: ޔާމީން

ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ މައްސަލަ: މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި، ހުކުމް ކުރާނެ ދުވަހެއް ވިދާޅެއްނުވޭ

ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލުކުރި ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދެފި

ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވި، ރައީސް ކަމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ގައުމު ހިންގާނީ ނައިބު ރައީސް: ޔާމީންގެ ވަކީލު

ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސާބިތު ދަރަނީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ފަނޑިޔާރު ސުއޫދުގެ ސުވާލުތަކެއް

އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ޕީޕީއެމުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

« 1 ...