މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް

އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެއްސި މީހަކު 70،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

ހިތަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ ހޭނާރާ އޮންނަތާ މަހެއް، އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް

އައްޑޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް، ވެންޓިލޭޓަރުގައި

އައްޑޫ ލޮރީ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ލޮރީއަކުން ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް

1

ހައިވޭގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ދެމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

އެކްސިޑެންޓަށް މަހެއް: ސިޓީކައުންސިލްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު، ނަންނައަކަށް ނުހިނގޭ، ލޮލުގެ ފެނުން ފުސްވެފައި

ހައިވޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ފޮލިސް ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގަމު ބަނދަރު ތެރެއަށް ކާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

ތުރުކީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

ކާރު އެކްސިޑެންޓް: އިތުރު މީހަކު ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

« 1 ...