Close

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ

އަވިން އުފައްދާ ހަކަތަ ރައްކާކުރާ ބެޓެރި ސިސްޓަމް, 11 އަތޮޅެއްގައި ގާއިމުކުރަން ބިޑަށް ލައިފި

ސްޓެލްކޯއަށް ފުރާޅު ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭ "އަވިކަތަ" ސްކީމް ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

1

ސޯލާ ޕަވާ ކަޓަމަރާން ޕެސެންޖާ ފެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

1

މާލޭ ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް ސްޓެލްކޯއިން ކުއްޔަށް ނަގައި ސޯލާ ޖަހަނީ

ހަ ރަށެއްގައި އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށަން ސޮއިކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ ބަދަލުވާންވީ ރާއްޖޭގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކަށް: ޝައުނާ

އަމާޒަކީ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެތަކާއި އޮފީސްތަަކަކީ ސޯލާއިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ތަންތަނަށް ހެދުން: މުޣުނީ

ގަން އެއާޕޯޓް އެއްކޮށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މި ދައުރު ނިމޭއިރު، އިރުގެ އަލިން 52 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފައްދާނަން: ޝައުނާ

ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ތެލަށް ކުރާ ހަރަދުން މިހާރު އަހަރަކު 147.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ: ޞަބްރާ

« 1