އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ

އަމާޒަކީ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެތަކާއި އޮފީސްތަަކަކީ ސޯލާއިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ތަންތަނަށް ހެދުން: މުޣުނީ

ގަން އެއާޕޯޓް އެއްކޮށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މި ދައުރު ނިމޭއިރު، އިރުގެ އަލިން 52 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފައްދާނަން: ޝައުނާ

ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ތެލަށް ކުރާ ހަރަދުން މިހާރު އަހަރަކު 147.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ: ޞަބްރާ

26 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ހައިބްރިޑް ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

ގައުމެއްގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއަރާނީ ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮވެގެން: މިނިސްޓަރު

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގްރީން ލައިފް ސޯލާ ޕޮޑް ސްޓެލްކޯއިން ތައާރަފު ކޮއްފި

ރާއްޖޭގައި 107 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި

ނޭވާއާއި ގެދޮރަށް ކަޅުދުން ބުރުވި އިންޖީނުގެތައް އާބާދީއާ ދުރަށް، ނިޒާމު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ދިމާއަށް

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަޖެޓުގައި 148 މިލިއަން ރުފިޔާ

« 1