ޕީޖީ އޮފީސް

ލަމްހާގެ ފައިގައި ޓެގު އެޅުވުމަށް ފަހު ބަންދުން ދޫކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

މަކަަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު އެކުލަވައިލައިފި

އަލްހާނާއި އޭނާގެ ދެ ކޮއްކޮއަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި، ޕިޖީން ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތް ނިންމާނެ ކަމަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި އަމީން 27 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ހަފީޒު ގައިގާ ޖެހުނު ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

1

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ޑިޖިޓަލްކޮށްފި

72 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: އިރުފާން ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

ނައިމާގެ މަރު: ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ނުނިމޭތީ އަދިވެސް ދައުވާކުރަން ނުފޮނުވާ

ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަހެއް ނުކުރާނަން: ގާޒީ

1

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: ފަންޑު ކުރީ އެއްކޮށް އުޅޭ ބައެއް، ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓު ގްރޫޕަކާ ގުޅުމެއް ނެތް

އިހުމާލުތައް ފޮރުވަން ''މަލަން އަޅަން އުޅޭތީ'' ހައިކޯޓުގެ ނުރުހުން ޕީޖީއަށް

2 ...