ޕީޖީ އޮފީސް

ގަލޮޅު ސްކޫލުގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ރިވިއުކޮށްދޭން އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދިއްޖެ

ފުލުހަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ވީއައިޕީގައި ބައްޕަ ގެންގުޅުއްވީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދައުވާ ބޭރުކޮށްދިނުމަށް ޝިޔާމް އެދިއްޖެ

މޭރީގެ މަރު: މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އަޑުއެހުން އަނެއްކާވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ސަމީރު ޑީޕީޖީގެ މަގާމަށް

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުންދިޔަ ބިޝާރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮފީހެއްގެ ސީލިންގު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ނުވަ މަހަށް ޖަލަށް

ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ މާދަމާ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަންޑު ކުރި މީހުން ހޯދަން ތަހުގީގު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރަން ޖެހޭ: އައްބާސް

ދިޔަމިގިލީ މުދިމަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ގަސްދުގައި މީހަކު މަރަން އުޅުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަން އެންގި އައްމަޓީގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދަން ހައިކޯޓުގައި އެޖެންޑާކޮށްފި

« 1 ...