Close

ޕީޖީ އޮފީސް

ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އާދަމް ހަލީމްގެ މަރު: ސަމާހު މަރަން ކުރި ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފު ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ހުކުމްކުރުން

އާރަށު ހިޔާނާތް: ކެމްޕޭނަށް ހޯދި ފައިސާއަށް ވިޔަސް، ޔާމީންގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަކު ނުބެހެއްޓޭނެ: ދައުލަތް

އާދަމް ހަލީމްގެ މަރު: ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ބެލީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތު ބުނާ މަފްހޫމާ މުޅީން އެއްގޮތަކަށް ނޫން!

ނައީމާގެ މަރު: ތަހުގީގު އަދިވެސް ކުރިއަށް، އިތުރު ހެކި ހޯދަނީ

ހަރާން ދައުވާއެކޭ ގޮވިޔަސް، ޔާމީން ޖަލަށް ލާފައިވަނީ ކަމެއް ނުކޮށް ހުންނަވަނިކޮށެއް ނޫން: ގާސިމު

ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ތިނަދޫ ކޯޓުގެ ކުރީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ޕީޖީން އެދިގެން ކެންސަލްކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ ނުރުހުން ދައުލަތަށް: ކޯޓު އިމާރާތް އަޅަންދާންވީ ފަނޑިޔާރުންތޯ؟

ޕެރޯލް، ކްލެމެންސީ އަދި ހުކުމްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

އާދަމް ހަލީމްގެ މަރު: ވަޅި ހެރީ ދައްތަ އާއި މާމަ ފޮޅާލާފައި ގޮސް ކަމަށް ސަމާހު ވަނީ އިއުތިރާފްވެފައި!

ނައީމު އާރަށް ހޯދަން އުޅުނު ކަމެއް ނޭނގެ، އެއީ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދަން ހިންގި ޑޮލަރު މާރުކުރުމެއް: ޔާމީން

« 1 ...