Close

ރިޔާސީ އިންތިހާބު

ރަސްދޫ ވޯޓު ފޮށި ކައިރީ ތިބި ދެ މަންދޫބަކު ވަކިކޮށް އަލުން ދެމީހަކު ހަމަޖައްސައިފި

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމައި، މާދަމާ އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށަނީ

ހިމާޔަތް ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް

ކުޅިވަރު ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، ކްލަބުތަކުގެ ދަރަންޏަށް ބަޔަކު ޒިންމާވާނެ ގޮތް ހޯދައިދޭނަން: ގާސިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކޮށްފި

ރައީސް ސޯލިހަކީ ޓެސްޓުކޮށް، ފާސްވެފައި ހުރި ވެރިއެއް: ސިޔާމް

ޕީޕީއެމުން އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރުމުން މުޅި ގައުމަށް ގެއްލުންވާނެ: ރައީސް

ހުކުމާއެކު ޖަމީލް: "މިއީތޯ އިންސާފަކީ؟"

އިސްތިއުނާފު ނުނިމެނީ އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައަކުން ނޫން، ޖޫރިމާނާ ނުދައްކާކަށް ނޫޅެން: ޔާމީން

ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލުކުރި ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދެފި

ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވި، ރައީސް ކަމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ގައުމު ހިންގާނީ ނައިބު ރައީސް: ޔާމީންގެ ވަކީލު

ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސާބިތު ދަރަނީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ފަނޑިޔާރު ސުއޫދުގެ ސުވާލުތަކެއް

« 1 ...