މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައި އިލެކްޝަންތައް އަހަރަކު ދެފަހަރު، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެލްޖީއޭ އާއި އީސީ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް

ދަތިތައް ހައްލުކުރަން 60 ރަށެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާ އަޅަން ޖެހޭ: އެލްޖީއޭ

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ ކިބައިން އުނިކުރި ބާރުތައް ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ތަހުގީގުތައް ބައްޓަން ކުރާއިރު، އެންމެބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭނީ ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދަން: އޭސީސީގެ ރައީސް

އޭސީސީއަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް ފޮނުއްވި ފަސް ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އޭސީސީއަށް އައްޔަންކުރަން ރައީސް ފޮނުއްވި ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އޭސީސީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ފެންނަމުން މިދަނީ އޭސީސީއަށް މެންބަރުން އަޔަންކުރުން ލަސްކުރަން ކުރެވުނުހާ ކަމެއް ކުރާތަން: އުޝާމް

އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

« 1 ...