މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމުން ޒީނާ ވަކިކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 41 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

މަޖިލިސް ރައީސްގެ މައްސަލަ ބެލި ހިސާބުން އޭސީސީ ވެސް ހޫނުފެނަށް

11

އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އެއްކޮށްލުމުގެ ބިލް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭޖީއަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ޝަހީގު ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ދެ މެންބަރުން ވަކިކުރުން މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކޮމް އިން ހިހޫތަނުން ކައިގެން އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މެންބަރު ވިސާމް

2

ރޭޕް ކޭސްއާ ގުޅިގެން މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާކުރަން އަންގައިފައެއް ނުވާނެ: ރޮޒެއިނާ

މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ގަވައިދެއް ހަދަން މަޖިލީހުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

1

އެންއައިސީގެ ރައީސް އާއެކު ހަތަރު މެންބަރުން ވަކިކުރަން މަޖިލިސް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

« 1