މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ

ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނެެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމް އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މިއަދު މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ފައިސާ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމެންޓު ހިމެނޭ ގޮތުން 38 މުވައްޒިފުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި

ސީއެސްސީގެ ނައިބުރައީސް ވަކިކުރަން މަޝްވަރާކޮށް، މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

ބްރޯޑްކޮމުން ސޮފްވާން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އޭސީސީގެ ރައީސް ލުތުފީ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އޭސީސީގެ ރައީސާއި ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސަށް މުސާރަދޭ މައްސަލަ މި ހަފުތާގައި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް

ސިނާންގެ ކޮލަމް: އޭސީސީގެ ރައީސްއާއި ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސް ވީތަނެއް ނޭނގެ، މުސާރައަށް މަހަކު ލައްކައެއް!

ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރަ 43 ހާސް، އޮފީހަށް ވަޑައިނުގެން މުސާރަ ނަންގަވާތާ އަށްމަސް!