މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

މިރޭ ވެސް މައިމޫނާ ގޭ ދޮށުގައި ޒުވާނުން މުޒާހަރާކޮށްފި، ނިންމާލީ އެތަނުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށްފަހު

ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ހުޓުވުމުން، މައިމޫނާ ގޭދޮށުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރި އެންގުން ބާތިލުކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއްނޫން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތުން އަދިވެސް މުހިއްމު: މައިމޫނާ

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު ހަފުތާއަކަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފި

މަޖިލިސް ކޮމެޓީ: އިލެކްޝަނުން އެދުނީ ލުއި ދޭން، އެޗްޕީއޭއިން ބުނަނީ އިސްކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަން ކަމަށް

އެޗްޕީއޭ އިން ފޮނުވަންޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ފޮނުވިކަން ނޭނގޭތީ ކުރެއްދޫ މައްސަލައިގައި ދައުވާއެއް ނުކުރި

ކޮވިޑުން އަރައިގަންނަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސުނާމީ ކާރިސާގައި ކުރި މަސައްކަތަށްވުރެ ގިނަ: އިމްރާން

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ހިލާފުވާ މީހުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ޖަމީލާ ހުސެއިންގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާގެ މަންމާފުޅު ނިޔާވެއްޖެ

ރޭގަނޑު 10:00އާ ހަމައަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވޭ ގޮތަށް އަލުން ލުއި ދީފި

« 1