ޖޯ ބައިޑެން

ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ބައިޑަން ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސެކިއުރިޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ދުރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ހުވައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް ހުއްޓުވައި މީހުން ހުސްކޮށްފި

ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް މުޅި އެމެރިކާ އެލާޓަށް ގެނެސްފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: އިސްލާމުންނާ އަދާވާތްތެރިވެނުގަތުމަކީ އައުރައީސް ބައިޑެންގެ ވައުދެކެވެ.

1

ބައިޑަން ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވާނަން: ޓްރަމްޕް

ފޮޓޯ: ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ތެރެއަށް

ޖޯ ބައިޑަން ލައިވް ޓީވީ ކުރިމަތީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ބައިޑެންގެ ދިފާއީ ވަޒީރަށް ރުހުން ލިބުމަށްވުރެ ގާތީ ނުލިބުމެވެ.

ބައިޑަން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު އެމެރިކާއަށް 100 މިލިއަން ކޮވިޑް ވެކްސިން ހޯދަނީ

ބައިޑަން ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަކަށް ކުރީގެ ޖެނެރަލެއް

ވައިޓް ހައުސްގެ ވެކްސިން ޗީފްގެ ތައުރީފު ބައިޑަން އަށް

2