އިންކަމް ޓެކްސް

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ޓެކްސްގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލައި ޑިޕާޗާ ޓެކްސްއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ދިނުމަކީ ނުރައްކަލެއް: ސައީދު

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފި

އިންކަމް ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއިންވެސް ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރަށް 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރި

2020 ވަނަ އަހަރު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ 37 ޕަސެންޓް ދަށަށް

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 164 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އާމްދަނީ 461 މިލިއަނަށް، މިއީ އޮކްޓޫބަރާ އަޅައިބަލާއިރު 18 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެއް

އޮކްޓޯބަރު މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 390 މިލިއަން ރުފިޔާ

« 1