ހުކުރު ޚުތުބާ

ދެމަފަރިންނަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ފަރާތުން ލިބެންވާ ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބުމަކީ އާއިލާ ރޫޅޭ ކަމެއް: ހުތުބާ

ރިބާއަކީ ފަނާކުރަނިވި ފާފައެއް, އެކަމަކު މިއަދު ރިބާ ފެންނަނީ ރީތި ދަޅައެއްގެ ގޮތުގައި: ހުތުބާ

ކީރިތި ރަސޫލާ އަންގަވަނީ ރިވެތި އަހުލާގުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް، ހިނިތުންވުމާއެކު އަނެކުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް: ހުތުބާ

ދަރީންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވޭނީ އަމަލީ ހެޔޮ ނަމޫނާއިން، ލޯތްބާއި ކުލުނުގެ ވެއްޓެއްގައި: ހުތުބާ

މީހެއްގެ މަގާމަށް ބެލުމެއް ނެތި އެމީހާ ދޭ ދައުވަތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް ރަސޫލާ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވޭ: ހުތުބާ

ފިތުރު ޒަކާތަކީ އަތްމަތި ދަތި ހާލަތުގައި ވެސް ހޭދަކުރުމަށް މުސްލިމުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނެއް: ހުތުބާ

ފަހު ދިހައަކީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ހުތުބާ

ކެއުމަށާއި ބުއިމަށްޓަކައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް މުސްލިމުން ވެގެން ނުވާނެ, އިސްރާފުކުރުމާ ދުރުހެލިވޭ: ހުތުބާ

ވަން ފޮޓޯ: ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށުން

ރޯދައިގެ ރަހުމަތް ލިބިގަތުމަށް ފުރިހަމަ ތައުބާއަކުން ތައުބާވުން އަވަސްކުރުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ އެހެންމީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، އިހުސާންތެރިވުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

ޝައުބާން މަހު ބައެއް މީހުން ހާއްސަ ނަމާދެއްކޮށް އުޅޭ، އެއީ ބިދުއައެއް: ހުތުބާ

« 1