ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ގައުމީ ލޯތްބާއި ރޫހު ދައްކުވައިދިން މަޝްރޫއެއް: ރައީސް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މުޅި އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ ފެށުން: ރައީސް

ޔާމީން ވަނީ ނުއަގުގައި ރަށްތައް ވިއްކަވާފައި، ވެރިކަމުން ފައިބާވަޑައިގަތީ އެ ފައިސާކޮޅުވެސް ހިއްޕަވައިގެން: ރައީސް

ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ދަރަންޏަކީ 26 ބިލިއަން، ދައުރު ނިމުނުއިރު ހުރީ 60 ބިލިއަނުގައި: ރައީސް

މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓު: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވަނީ

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު ހުޅުވުން ލަސްކޮށްފި

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެއާޕޯޓެއް: އަދުރޭ

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ ބިން ހިއްކައިގެން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ހެދި އެއާޕޯޓް: އާޒިމް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

« 1