ތާރީޚު

ދިވެހި ތާރީޚު: ހަސަން ފަރީދު ހުންނެވިނަމަ ޖުމްހޫރީ ދައުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 9

ދިވެހި ތާރީޚު: ދީނާއި ހަޟާރަތަށް ކުޑަގިފިލިކުރަން ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

1

އަޅުގަނޑު އިސްލާމްވީ ކީއްވެ؟ "ހުޅަނގުން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މާއްދިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވަތް ކުރުމަށެވެ" ޑރ. މުރާދު - 3

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 8

އަޅުގަނޑު އިސްލާމްވީ ކީއްވެ؟ "ހުޅަނގުން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މާއްދިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވަތް ކުރުމަށެވެ" ޑރ. މުރާދު - 2

ދިވެހި ތާރީޚު: ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ވޮޗް ލިސްޓުން ޖާގަލިބުނު ކޯގަންނުގެ ވަނަވަރު

ދުނިޔޭގެތާރީޚު: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމަޔާއެކު އައުވެގެން އަންނަ ޗެނޮބީލްގެ ބިރުވެރި ހަނދާންތައް!

އަޅުގަނޑު އިސްލާމްވީ ކީއްވެ؟ "ހުޅަނގުން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މާއްދިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވަތް ކުރުމަށެވެ" ޑރ. މުރާދު - 1

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 7

އަޅުގަނޑު އިސްލާމްވީ ކީއްވެ؟ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައިލުމުން ޔަޤީންވަނީ އެފޮތަކީ އިންސާނީ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމެވެ. 2

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބޮޑު ބައްޕަޔަކީ ދިޔަމިގިލީ ބޮޑު ބަންޑާރައިންނެވެ.

1
5 ...