ތާރީޚު

އިސްލާމްދީނާއި އޭނާއާ ދެމެދުގެ ގުޅުން ފައްކާކުރީ ﷲގެ ވަހްދާނިއްޔަތެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 17

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން (4)

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 16

ދިވެހި ތާރީޚު: އަލީރާޖާއަކު އަވަހާރަވެގެން ދުވަހަކުވެސް ދިވެހިން ހިތާމަފާޅެއް ނުކުރެއެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 15

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން (3)

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 14

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު: އީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި އީދު ނަމާދުކުރުން

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: ރަށްރަށް އަލުން އާބާދުކުރުމާއި އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުން

4

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން (2)

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން

3 ...