ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އިތުރު 31 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،505 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 87 މީހުން، ގިނައީ ރިސޯޓުތަކުން

ގާޒީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެއް އަދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، އެއްވެސް ޓީޗަރަކާއި ދަރިވަރަކާ ކޮންޓެކްޓެއް ނުވޭ

1

ލ. ގަމާއި ފޮނަދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 52 އަށް، ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި 101 ހައި ރިސްކު މީހުން

އިރުވެލި ރިސޯޓުން ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޮބްލޫ ސަންގެލި ރިސޯޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 42 އަށް

އޮޅުވެލި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 26 އަށް

އިތުރު 25 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،463 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 48 މީހުން

ދެއްވަދޫން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އަދަދު 41 އަށް

« 1 ...