ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 16 މީހުން

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މާސް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

ގިނަ ސެލޫންތަކުގައި ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭތަން ފެނޭ: އެޗްޕީއޭ

އިތުރު 45 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 2158 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ދިހަ މީހުން

އިތުރު 64 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 2113 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 23 މީހުން

އިތުރު 19 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 2049 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 33 މީހުން

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 11 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިތުރު 54 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 2030 އަށް

« 1 ...