ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ގދ. މަޑަވެލި އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

އިތުރު 129 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8390 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 46 މީހުން، 31 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 34 އަށް

އިތުރު 73 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8261 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 75 މީހުން، ގިނައީ ބިދޭސީން

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު 23 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 27 އަށް

އިތުރު 44 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8077 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 74 މީހުން، 37 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ހޯނޑެއްދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 44 އަށް،

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަނީ

އިތުރު 130 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8033 އަށް

« 1 ...