ސިއްހަތު

ތުވާއްޔަކީ ޖަރާސީމު ހާއްޔެއް، ބޭނުންކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭ!

އުރީދޫން އިތުރު ތިން ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ހެލްތް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ނަފުސާނީ ސިއްހަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް "ކިހިނެއް؟" ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަފުސާނީ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ދެނީ

އާސަންދައިން އާއްމު ބަލިތަކުގެ ޗެކަޕް ހެދޭނެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

އުރީދޫން އުތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ކްރިޓިކަލް ކެއާ ހިދުމަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މެޑްޓެކުން މަހާސިންތާއެއް

ހަލުވިކަމާއެކު ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބަލި ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މާބަނޑުމީހުން ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ، އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަހަރަކު ދުވަސްނުފުރާ 80 ކުދީން އުފަންވޭ!

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ 15 މީހަކުން އެކަކީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހެއް: ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ކޮޗިންގައި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ކީމޯ ހަދަމުން އަންނަ އަޒުރާގެ އަތްމަތި ހުސްވެ އާންމުންގެ އެހީއަށް

2

"ޕްރޮލެޕްސްޑް ޔުޓަަރަސް" އެނގުން މުހިންމު، ރަހިމުގެ ކެންސަރަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމެއް

« 1 ...