ސިއްހަތު

ހުޅުމާލޭގައި ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރެއް ހަދަން މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

ކާޑިއެކް އެރެސްޓެއް ޖެހި ހޭނާރާތާ ހަފުތާއެށް، އާއިލާއިން އެދެނީ ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް އެހީއަށް!

6

ނިޕާ ވައިރަސްގައި ދެމީހުން މަރުވެ އިންޑިއާގައި އެލާޓް ނެރެފި

ޑްރޯންގައި ބޭހާއި ސާމްޕަލް އުފުލުމުގެ ހިދުމަތް މެނޭޖްކޮށް އޮޕަރޭޓް ކުރަން އެސްޓީއޯއަށް

ޔޫރަޕްގެ އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ބޭސް އެސްޓީއޯއިން އެތެރެކުރަން ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކެތް ލެބުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑިއްޖެ، ރަނގަޅުވާން ހަފުތާއެއް ނަގާނެ

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

އޮސްޓްރޭލިއާ އަންހެނެއްގެ ސިކުނޑިން ތިން އިންޗި ދިގު ފަންޏެއް ނަގައިފި

މާބަނޑު މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދައިދޭނަން: މުއިއްޒު

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އިންނަމާދޫގައި ގާއިމުކުރި ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކޮށްފި

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިވީ ދިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިވީ ދިން މައްސަލައެއްގައި ގައްދޫގައި މުޒާހަރާކުރަނީ

« 1 ...