ސިއްހަތު

"އީޓް އޭން އެޕަލް ޑޭ" ފާހަގަކުރަން އެސްޓީއޯއިން އާފަލު ބަހައިފި

އަނެއްކާވެސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ވެކްސިންގެ މައްސަލައެއް، މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ އެއީ ކުރީގެ މައްސަލަކަމަށް!

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ: މޫނާއި ހަންގަނޑު ތާޒާކޮށް، އޮމާންކޮށްލަދޭނެ ހަރަދުކުޑަ ބައެއް ޓިޕްސް

މޫނުގައި ރޫޖެހޭތީ ބޭނުންކުރާ ބޭހެއްގެ ފޭކު ބެޗުތަކެއް ދައުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ޖިންސީ އެދުން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މާމުއި ނުވިއްކަން އަންގައިފި

1

ހުމާއެކު ފާނަބަސަންދާއި ލޮލުރޯގާވެސް ފެތުރެނީ

ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާފުންޏެއް: ކުލާސްތަކުން އެނބުރި އަންނައިރު އަނެއްކާވެސް އުކުނު އަޅާފައި

3

ވިލާ އެއާއިން ބަލި މީހުން އުފުލައިދިނުމަށް އާސަންދައާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ގަދަވަޔާއެކު އައި ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން، ހާދިސާތަކާއި ރޯގާއާއި ބާރަށް ފެތުރޭ ވައިރަލް ފީވަރ!

ކައްޓަލަ، ތޮށީގައިވެސް އެތައް ފައިދާތަކެއް

1

ސްޓެއްލާ ބްރޭންޑުގެ އައިސްކްރީމް ޕައުޑާ ނުވިއްކަން އަންގައިފި

އިނގިލިތަކަށް އެރީ ނުފިލާތަދެއް، ކެންސަރަށްވެ އަތްތިލަ ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނުނަމަވެސް ހަސަން ދައްކަނީ ސާބިތުކަން

« 1 ...