Close

ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫގެ މަސް ގަންނަ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރަނީ

އިހަވަންދޫ ނެރު ބަދަލުކޮށް، މަސް ރައްކާކުރާ ފެކްޓަރީގައި މަސް ބަންދުކުރެވޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް

އިހަވަންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި-ޕަރޕަސް ހޯލްގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

އިހަވަންދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން 102 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުތައް މިދަނީ ބަދަލުކުރަމުން: ފައްޔާޒު

2

އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

އިހަވަންދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭ ވާނުވާ ޖަހާފައި ތިބި އެންމެން ދޫކޮށްލާނަން: ޔާމީން

ދިރާގާއި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން "ޔަންގް ފިޝާސް ކްލަބް" ތައާރަފުކޮށްފި

އިހަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރާ މަސް ގަންނަ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

އިހަވަންދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

« 1