ހޯރަފުށި

ޓީޗަރަކު އޭނާގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ވައިބާ ގުރޫޕަކަށް ފޮނުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

1

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ހޯރަފުށީ ޓާމިނަލްގެ 63 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހޯރަފުށީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުދަ އަރައިގެން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހޯރަފުއްޓަށް މޫސުމީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް، އެއާޕޯޓް ރަންވޭ މައްޗަށް އުދަ!

ހޯރަފުށީ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ވެސް އެމްޓީސީސީއަށް

ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހޯރަފުށީ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރާ ފުރަތަމަ އައިސްޕްލާންޓް ހޯރަފުށީގައި

ހޯރަފުށި ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

« 1