ހޯރަފުށި

ހއ. އަލިދުއްފަރާއި މެދަފުށި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: ރައީސް

މަޖިލިސް ރައީސްއާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފިން، ބަޖެޓް ފާސްވާން ޖެހޭ: ރައީސް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ގައުމީ ލޯތްބާއި ރޫހު ދައްކުވައިދިން މަޝްރޫއެއް: ރައީސް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މުޅި އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ ފެށުން: ރައީސް

ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ދަރަންޏަކީ 26 ބިލިއަން، ދައުރު ނިމުނުއިރު ހުރީ 60 ބިލިއަނުގައި: ރައީސް

މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓު: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވަނީ

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު ހުޅުވުން ލަސްކޮށްފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖެއްސުން މިމަހު 16ގައި، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިމަހު 17ގައި

« 1