ހދ. ހަނިމާދޫ

ހަނިމާދޫ ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ ބިޑް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ހަނިމާދޫ އާއި އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންއަށް

ހަނިމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓު ގަލުގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ހަނިމާދޫ ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ ބިޑްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ހަނިމާދޫ ފެރީ ޓާމިނަލް މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގްރޮއިން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ ގެންގޮސްފި

ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 84 ޕަސަންޓް ނިންމާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރު ސެންޓަރު

ސިފައިންގެ ނޮދަން އޭރިއާގެ ހެޑު ކުއާޓާޒް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ދަނޑުބިންތައް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

« 1