ގެސްޓްހައުސް

ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒު: ރައީސް

ތޮއްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހާއްސަ ބްރޭންޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މަތިވެރީގައި ޓެރަރިސްޓުން އުޅޭކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވުމުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ރަތަށް

ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް މަދުން ނަގަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޖާގަ ދިނުމުގެ ގޮތުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

އިންޑިއާ އައުޓް ސިޔާސީ ރުޅިގަނޑުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑު ފަތުރުވެރީންނާ ހަމަޔަށް، ރީތިނަން ގެއްލުމުގެ ބިރު

3

"ވަގު ބުކިން" ހައްދަނީ ގެސްޓް ހައުސް ތަކަކުން ނޫން: ޓޫރިޒަމް

ވަން ފޮޓޯ: މުޅި ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރީން، މާސްކް އެޅުމެއް ނެތް!

ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު، އުސޫލާ ހިލާފުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

"ކޮވިޑް ސޭފް ކަރުދާސްކޮޅު"ގެ ބޭނުމުގައި އަންނަ ފަތުރުވެރީން ގަނަތަޅުވަނީ، ގޭގޭގައި ވެސް ފަތުރުވެެރީން؟

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ފަތުރުވެރީންނަށް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ ނުލައި ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ އުސޫލެއް

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަތުރުވެރީންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ރައްޔިތުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ އެންމެ 9 ރަށުގައި!

ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލަނީ

« 1