ގެސްޓްހައުސް

"ވަގު ބުކިން" ހައްދަނީ ގެސްޓް ހައުސް ތަކަކުން ނޫން: ޓޫރިޒަމް

ވަން ފޮޓޯ: މުޅި ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރީން، މާސްކް އެޅުމެއް ނެތް!

ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު، އުސޫލާ ހިލާފުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

"ކޮވިޑް ސޭފް ކަރުދާސްކޮޅު"ގެ ބޭނުމުގައި އަންނަ ފަތުރުވެރީން ގަނަތަޅުވަނީ، ގޭގޭގައި ވެސް ފަތުރުވެެރީން؟

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ފަތުރުވެރީންނަށް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ ނުލައި ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ އުސޫލެއް

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަތުރުވެރީންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ރައްޔިތުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ އެންމެ 9 ރަށުގައި!

ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލަނީ

ގައިޑްލައިނާ ހިލާފުވި އިތުރު ގެސްޓްހައުސެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރަން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގައިޑްލައިންތަކާ ހިލާފުވުމުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ތިން ގެސްޓްހައުސްއެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓޫރިސްޓުން އަދި ރަށްރަށުގެ ގެސްޓުހައުސް ތަކަށް ނުދެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ދެކުނު އޭޝިއާ އިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ދެވޭނީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން

« 1