Close

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ ހެކި ބަލައި ނުގަންނަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުން މިރޭ

ޔާމީން އަތުން 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހައިކޯޓަށް

ފުއްގިރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި، ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުކުމް ކުރަނީ

ދައުލަތުން އަމަލުކުރާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ނަފުސާނީ މައްސަލައެއް އުޅެނީބާއޭ ހިތަށް އަރާ: ޔާމީން

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ހެކިން ހާޒިރުކުރަން މާދަމާ ފަށާ އަޑުއެހުންތައް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ފުއްގިރި މައްސަލަ: ޔާމީން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުން ޝަރީއަތް ފެށުން ފަސްކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އަބުރު ނަގާލުމަށް: ޔާމީން

ޔާމީނަށް މަޑުކުރާނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް؟ ޕްލޭން ބީއަކީ ކޮބާ؟

ޔާމީންގެ ސިޓީއެއް އިޓްލޮސްއަށް، ވިދާޅުވަނީ ރާއްޖެއިން އަކަ އިންޗިއެއްވެސް ނުދެވޭނެ ކަމަށް!

ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަނެއްކާވެސް ޖޭއެސްސީއަށް

« 1 ...