ކުރީގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު

އެމްއެންޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސް ސަފުން ފެންނާނެ: ޝިދާތާ

ވެރިކަން ކުރާނެ ނިޒާމު ރައްޔިތުން މިއޮތީ ކަނޑައަޅާފައި، ބަހުސެއް ކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް: ޝިދާތާ

ރައީސް ސޯލިހާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އެބަ އޮތް، ތަފާތަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގައި ނެތުން އެކަނި: ޝިދާތާ

އަޅުގަނޑާއި ޒިޔާ މީ އަބަދުވެސް ގުޅިފައި ތިބި ދެމީހުން، ކައިވެންޏެއް ނުރޫޅޭ: ޝިދާތާ

1

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީއާ ގުޅެން ޝިދާތާ ނިންމަވައިފި

1

ޝިދާތާ، އަދާލަތުން ވަކިވެއްޖެ

އޯއައިސީގެ "މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ވިމަން"ގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެޑައިގެންފި

އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާދިން ފަހުން ކަންކަން އިތުރަށް ވީ ގޯސް: ޝިދާތާ

1

އީސައާ ގުޅޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ސިޔާސީ ފިކުރަށް ނުބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

2

ޝިދާތާ އާއި ޒިޔާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

އަމިއްލައަށް މަސައްކަތުން ގެނައި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ބޭއިންސާފަކާ ކުރިމަތިވީ އަޅުގަނޑަށް: ޝިދާތާ

1

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން 2019 ވަނަ އަހަރު މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައިވޭ: އޮޑިޓް

« 1