ހާރިޖީ ގުޅުން

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅުވެރި ގައުމެއް ނެތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް: ޝާހިދު

ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ރައީސް އިންޑިއާއިން ޑީޕޯޓް ކޮށްލަނީ

ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް ރާއްޖޭން އެއް މިލިއަން މަސްދަޅު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ގައުމުތަކާ ދިމާއަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ނުވާނެ، ވާންޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ގައުމަކަށް: ޝާހިދު

2

ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފު އަވަހަރާވެއްޖެ

އދ. ސަލާމަތީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާ ހޮވަން ރާއްޖޭން ތާއީދުކޮށްފި

އިންޑިއާއާ އެކު ރާއްޖެއިން ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އޯއޭސީޕީއެސްގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރަން ރާއްޖޭން އެހީވާނެ: ޝާހިދު

ތިން ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

1

ރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން އަލީ ފާއިޒުގެ ނަން މަޖިލީހަށް

ރައީސް ސޯލިހުއަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭން ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ: ޝާހިދު

1

ކަނޑުމަހުން ޑިއުޓީ މައާފުކޮށްދޭން އަނެއްކާވެސް އީޔޫގައި އެދިއްޖެ

« 1