ޖޫރިމަނާ

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރުމުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަންބަރު ބޯޑު ހުރުމުން 1410 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފި

1

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިންކަން ކުރި ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އާންމު ތަންތަނަށް ކުނި އަޅާނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ފާސްކޮށްފި

މީރާގެ 12 އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު: ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ 3000ރ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 112 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ މާޗުގައި ޖޫރިމަނާއިން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެހިކަލް ދުއްވައިގެން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޖޫރިމަނާތައް މައާފު ކުރެވޭގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަނާ ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 387 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

« 1