ދިވެހި ބަސް

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ތައުލީމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ލިޔުންތެރިންގެ އަގުހުރި މަސައްކަތަކީ ތައުލީމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބިންގާ: މިނިސްޓަރު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އައިސީޓީ ދާއިރާގެ ލަފުޒުތައް އެކަޑެމީން ފާހެއް ނުކުރޭ: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީ

ގޭގައި ތިބެގެން ޅެން ހަދަން ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް

ކޮންމެ ބަހެއްގައި ވެސް މީހުންނާ މުހާތަބު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ލަފުޒުތަކެއް ހުންނާނެ: އެކެޑެމީ

އެއްވެސް ބަހެއްގައި ވަކި ނަސްލެއްގެ ބަޔަކު ދަށްކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކަކީ ރީތި ލަފުޒުތަކެއް ނޫން: ޔުމްނާ

ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ ހިތް: ރައީސް ސޯލިހް

މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް ކަމަށް ހެދުމަށް އަޑުއުފުލާ ބަޔަކަށް ދިވެހީން ވާންޖެހޭ: އެކެޑެމީ

ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހިވަންތަ ކަމުގެ ބިންގާ: ރައީސް މައުމޫން

ދިވެހި ބަހުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި