ދިވެހި ބަސް

އެސްޓީއޯއިން ނެރޭ އަންނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ދިވެހި އަދަބީ ބަސް ދިރުވުމަށް ހާއްސަ

އެސްޓީއޯއިން ކުޑަކުދީންނަށް ހާއްސަ އަދަބީބަސް ފޮތެއް

މުޙަންމަދު ޝާހިދު ޙަލީމުގެ ހިތް: ށަވިޔަނިސުކުން، ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް

ކޮޕީ ރަޝީދު: އެފަދަ ދެވަނަ ކޮޕީއެއް ނެތް، ދިވެހި އަދަބުން އެގެއްލުނީ އަލިގަދަ ތަރިއެއް

މުޙަންމަދު ޝާހިދު ޙަލީމުގެ ހިތް: ށަވިޔަނިސުކުން، "ހަނދު އޮއްސިގެން މި ވަގުތަށް ހުދު އަލި އެ ދެއްކި ތަރިތައް"

1

މުޙަންމަދު ޝާހިދު ޙަލީމްގެ ހިތް: ށަވިޔަނިސުކުން، "ނާސަބުނެ ރަދުންނަށް - ނަށަރަދުން ބުނެ ސަނާ"

2

އެވިޑް ކޮލެޖްގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް އެންޑް ލިޓްރޭޗާ އުފައްދައި ޑީން އަކަށް އަޝްރަފް

1

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ތައުލީމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ލިޔުންތެރިންގެ އަގުހުރި މަސައްކަތަކީ ތައުލީމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބިންގާ: މިނިސްޓަރު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އައިސީޓީ ދާއިރާގެ ލަފުޒުތައް އެކަޑެމީން ފާހެއް ނުކުރޭ: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީ

ގޭގައި ތިބެގެން ޅެން ހަދަން ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް

ކޮންމެ ބަހެއްގައި ވެސް މީހުންނާ މުހާތަބު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ލަފުޒުތަކެއް ހުންނާނެ: އެކެޑެމީ

« 1