ބަނދަރު ހެދުން

ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާ ހާބަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ 80 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދިއްދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ އެއްގަަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ 68 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭގޮތަށް އެމްޓީސީސީން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްލައިފި: ރައީސް

ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި

ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ގިރިފުށި ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ބިލެތްފަހީ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ 59 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

... 8 ...