Close

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

ނެޓް ޒީރޯ އެމިޝަންގެ އަމާޒު ހާސިލުކުރަން ރާއްޖޭގައި އޮނުގަސް އިންދަނީ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރާއްކާތެރިވެވޭ ވަރަށް ފައިސާއެއް ނެތް، ގައުމުތަކުގެ އެހީ ބޭނުންވޭ: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުން

ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން ނުވަ ރަށަކުން ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ!

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އެހީގައި ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

މިއަދުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ކުދި ފެންފުޅި އާއި ސުޕާރީ ޕެކެޓް ވިއްކުން މަނާ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ޒިންމާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ: ނައިބު ރައީސް

ކޮޕް27ގައި ރާއްޖޭގެ މަޖިލިސް ރައީސް އެހެން ގައުމެއް ތަމްސީލުކުރެއްވުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ވައިފެން ނުސާފުކަމުގެ ޓޮޕްޓެންގައި އިންޑިޔާގެ 8 ސިޓީއެއް

ކަނޑުގެ 500 މީޓަރު އަޑިން ދިރުންތަކުން ފުރިގެންވާ ސަރަޙައްދެއް ނެކްޓަންއިން ހޯދައިފި

ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ރާއްޖެ އާއި ބަހްރައިނާ ދެމެދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަމީނީ މަގުން ގަސްތައް ނަގާ މައްސަލަ، ނަޝީދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

« 1