ޗައިނާ

2025އާ ހަމައަށް ޕާކިސްތާނުގައި ޗައިނާގެ ފަސް މިލިއަން ރައްޔިތުން އުޅޭނެ!

ޗައިނާ-ޓައިވާންގެ މައްސަލަ: ޖަޕާނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

ޗައިނާ ސަފީރު، ރައީސަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އާ ސަފީރެއް ހަމަޖައްސައިފި

ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޗައިނާގެ އަލިބާބާގެ މެނޭޖަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މާލީ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ޓިއުޝަން ދިނުން މަނާކޮށް އެފަދަ ތަންތަނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޗައިނާއިން ނިންމައިފި

ނަޝީދު، ޗައިނާއަށް: ކަނޑުތަކުގެ ގާނޫނުތަކަށް ހުރިހާ ގައުމަކުން އިހުތިރާމު ކުރަންޖެހޭ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް ޗައިނާގެ ބޯޓުތަކުން ނަޖިސް އަޅާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާނަން: ޝީ ޖިންޕިން

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތާއި ގުޅިގެން ރައީސްގެ ޝުކުރު ޗައިނާގެ ރައީސް އާއި ރައްޔިތުންނަށް

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެތީ ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރަން އުޅޭ ސަމްބެރިން ކޭބަލްއަކަށް ނައުރޫން ނޫނެކޭ ބުނެފި

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓެއިނަރު ޓާމިނަލުގައި ކޮވިޑް ފެތުރި, ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަނެއްކާވެސް ނުރައްކާ!

« 1 ...