Close

ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް

ރޮބޮޓް ވެއިޓަރަކާ އެކު މާލޭގައި ކެފޭއެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އޯވާވޯޓާ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހަދަން ކުރި އިއުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ފޯއްވަޅިއާއިއެކު ފޯއްކިބަ! މާއެނބޫދޫ ކެފޭތަކުން ތަފާތު ސަޅި މަންޒަރެއް!

އޯވާވޯޓާ ރެސްޓޯރެންޓެއް އަޅައި ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޗްޑީސީން އިއުލާންކޮށްފި

ޕެޕޭ ޕިއްޒާ ޕްރޮމޯޝަން: 50 މިނެޓް ތެރޭ ޑެލިވަރީ ނުކުރެވިއްޖިއްޔާ 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް!

ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

މާލޭގައި އައުޓްޑޯ ފުޑް ކޯޓެއް އެޅުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރެސްޓޯރެންޓު ތެރޭ މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުން ނުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ފިޔަވަހި ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ހަދަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލެއަށް މޭރީ ބްރައުން އާއި ސީކްރެޓް ރެސިޕީ އާއެކު އިތުރު ފުޑް އައުޓްލެޓުތަކެއް

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ޕްލާސްޓިކު ކޮޅެއް އޮވެގެން އައި ރުޅީގައި ހޫނުކޮށްހުރި ސޫޕު ތަށި ޖެހީ މެނޭޖަރުގެ މޫނަށް

« 1