ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް

ރެސްޓޯރެންޓު ތެރޭ މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުން ނުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ފިޔަވަހި ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ހަދަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލެއަށް މޭރީ ބްރައުން އާއި ސީކްރެޓް ރެސިޕީ އާއެކު އިތުރު ފުޑް އައުޓްލެޓުތަކެއް

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ޕްލާސްޓިކު ކޮޅެއް އޮވެގެން އައި ރުޅީގައި ހޫނުކޮށްހުރި ސޫޕު ތަށި ޖެހީ މެނޭޖަރުގެ މޫނަށް

ދުނިޔެއަށް ތިރަމިސޫ ތައާރަފުކޮށްދިން ''ތިރަމިސޫގެ ބައްޕަ'' އުމުރުން 93 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކެފޭ އާއި ކުލިނިކާއި ފާމަސީ އަދި ފިހާރަ ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދަރުބާރުގޭގެ އިރަށް އޮތް ބިމުގައި ސްޓްރީޓް ފުޑް ކޮންސެޕްޓަށް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑި ދަންވަރު 1:00 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00 އަށް، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓްތައް ރޭގަނޑު 11:30 އާ ހަމައަށް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ވަން ފޮޓޯ: ލުޔާއެކު ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާލުން

ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން 24 ގަޑިއިރު ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ

« 1