ވިޔަފާރި

ގޭގައި ތިބެގެން ވެސް މިހާރު އިންޓަނެޓު ބޭންކިން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

މުދާ އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ޕޯޓަލެއް ތައާރަފުކޮށް، ފަހި ޕްލާޒާއިން ވެސް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެޔަށް ފޮނުވައިދެނީ

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް އަދި މާލޭގެ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު

ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ބަހަނީ

ކޮވިޑް 19 : އެމްޓީސީސީއަށް ފޮނުވާ އެކި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ނަގާފައިވާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނަށް ފައިސާ ދެއްކުން ތިން މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

އިގުތިސޯދު އާ ދާއިރާތަކަށް ފުޅާކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން: ފައްޔާޒް

އެސްއެމްއީ ބޭންކުން މި ވަގުތު އާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދުލެއް ނުކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖެއް ސަރުކާރުން ތައާރަފުކޮށްފި

1

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ބާޒާރުމަތި

ވަން ފޮޓޯ: މިފްކޯ "މިވަރެއްނެތް" ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން

ސްކޫލުތައް ހުޅުވެންދެން ހުރިހާ ގަޑިއެއްގައި ވެސް މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދީފި

... 37 ...